Strona główna » Inne » Odprawa z pracy

Odprawa z pracy

Tags: , ,

Kiedy przysługuje pracownikowi odprawa z pracy, czy przy każdym zwolnieniu należy się odprawa? Jakie warunki trzeba spełnić, by pracownikowi należała się odprawa?

 

Odprawa – Kodeks Pracy

Kodeks Pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku.

 

Odprawa a rodzaj umowy o pracę

Odprawa z pracy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Warunkiem jest jednakże to, by zwolnienie nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie pracownika oraz by pracodawca zatrudniał przynajmniej 20 osób.

Odprawa z pracy nie przysługuje pracownikom:

 • zatrudnionym w ramach umów tymczasowych
 • pracownikom świadczącym prace na podstawie umów cywilno – prawnych
 • którzy sami składają wypowiedzenie
 • którzy zostają zwalniani z winy leżącej po stronie pracownika (np. nie wypełnianie zadań czy zwolnienie dyscyplinarne)

 

Niestety odprawa z pracy, jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników nie przysługuje zwalnianym pracownikom. Bywa, że pracodawca który zatrudnia mniej niż 20 pracowników ustanowi odprawy z pracy w regulaminie – wtedy stosuje sie ustalenia zawarte w tym dokumencie.

 

Odprawa a rodzaj wypowiedzenia

Czy pracownik który sam się zwolnił może ubiegać się o odprawę z pracy? Niestety nie – odprawa przysługuje jedynie wtedy, kiedy ustanie stosunku pracy nastąpiło na mocy wypowiedzenia wręczonego pracownikowi przez pracodawcę lub porozumienia stron. O odprawę może również ubiegać się ten pracownik, któremu pracodawca wypowiedział warunki pracy lub płacy, a pracownik nie przyjął nowych warunków.

 

Odprawa a rodzaj zwolnienia

Mówiąc o odprawach poruszyć trzeba temat zwolnień grupowych oraz indywidualnych. Choć najczęściej uważa się, że odprawa przysługuje jedynie pracownikom zwalnianym grupowo, to nie jest to prawda. Odprawa przysługuje zawsze w sytuacji, w której jest to zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. To czy mamy do czynienia ze zwolnieniem indywidualnym czy grupowym zależy od ilości zwalnianych pracowników oraz ilości zatrudnionych przez pracodawcę osób. Do zwolnień grupowych zaliczamy sytuację, w której pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników zwalnia:

 • 10 pracowników, gdy zatrudnia mniej niż 100 osób,
 • 10 procent załogi, gdy w firmie pracuje co najmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
 • 30 pracowników, gdy zakład zatrudnia co najmniej 300 osób.

 

Czy za zwolnienie z pracy w wyniku likwidacji stanowiska przy posiadaniu umowy na czas określony należy sie odprawa? Tak – jeśli zwolnienie dotyczy nawet jednej tylko osoby, ale wynikło z winy pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czas jaki pracownik dla firmy przepracował.

 

Odprawa przy umowie na czas określony nastręcza niekiedy trudności pracownikom. Wynika to z tego, że pracodawca przy zrywaniu umowy na czas określony nie musi podawać powodów dla których zwalnia pracownika. Pracownik nie wie więc, czy zwolnienie nastąpiło z przyczyn podanych przez pracodawcę czy przez pracownika i w efekcie, nie uzyskuje odprawy. Przy zwolnieniu i umowie na czas określony warto zatem starać się o odprawę, nawet jeśli nie znamy powodów zwolnienia. Być może właśnie dlatego – by uniknąć płacenia odprawy – pracodawca nie podaje powodu zwolnienia pracownika.

 

Odprawa pieniężna i jej wysokość

Odprawa zostaje wypłacona pracownikowi w formie pieniężnej, a jej wysokość uzależniona jest od stażu pracy i wysokości wynagrodzenia pracownika. Staż pracy oblicza się na podstawie daty zawarcia umowy o pracę – nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik pracował na pełny etat czy jego część.

 

Wysokość odprawy to:

 • jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 2 lata, ale nie dłużej niż 8 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy zatrudnienie trwało dłużej niż 8 lat.

Odprawa z pracy przysługuje pracownikowi za każdym razem kiedy następują przesłanki jej wypłacenia – czyli kiedy spełnione są warunki do wypłaty odprawy. Nawet jeśli pracownik ponownie zatrudni się u pracodawcy nie musi odprawy zwracać. Wyjątkiem jest sytuacja w której na mocy wyroku sądu pracy, pracownik zostanie przywrócony do pracy – wtedy odprawa z pracy zalicza sie na poczet wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna z pracy i przedawnienie

Nie wiedziałeś że należy ci się odprawa? Nie przejmuje się, jeśli od ustania stosunku pracy nei minęły trzy lata możesz jeszcze starać się o odprawę. Przedawnieniu odprawa z pracy ulega bowiem dopiero po trzech latach (art. 291 §1 kodeksu pracy)

Odprawa emerytalna

Innym rodzajem odprawy, który przysługuje każdemu pracownikowi raz w ciągu kariery zawodowej jest odprawa emerytalna, którą otrzymuje on w chwili przejścia na emeryturę Wynosi ona miesięczne wynagrodzenie.

 

Odprawa z pracy, 3.2 out of 5 based on 6 ratings
 • Oceń artykuł:
 • GD Star Rating
  loading...

Komentarze:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *